Algemene voorwaarden voor de hondenschool.


1. De lessen beginnen op tijd, kom daarom uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de lessen, zodat u de al begonnen les niet hoeft te verstoren.
2. Zorg ervoor dat uw hond thuis is uitgelaten. Mocht uw hond desondanks zijn behoefte op of buiten ons lesterrein doen, dan verzoeken wij u om dit meteen zelf op te ruimen.
3. Een cursus bestaat uit 10 lessen, deze vaste plek is voor u gereserveerd. Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald of terugbetaald. De gemiste lessen komen dan te vervallen.
4. Bij 3 keer afwezigheid zonder kennisgeving gaan wij er vanuit dat u niet verder wilt deelnemen en wordt u automatisch van de lijst verwijderd.
5. Als een vaste instructeur verhinderd is, wordt de les overgenomen door een vervangende instructeur of ingehaald door uw eigen instructeur op een ander moment.
6. Hondenservice Francien behoudt zich het recht voor op enig moment twee of meer cursusgroepen samen te voegen tot één groep.
7. Op nationale feestdagen is de hondenschool dicht. Vakanties worden tijdig doorgegeven. Wij behouden het recht om bij onvoorziene omstandigheden van deze voorwaarden af te wijken.
8. Loopse teven zijn alleen in de tweede week van hun loopsheid niet toegestaan op het lesterrein.
9. Het is niet mogelijk om deel te nemen aan de cursus als uw hond een besmettelijke ziekte heeft of anderszins niet gezond is. Ga bij twijfel altijd naar een dierenarts.
10. De minimum leeftijd van een cursist is 16 jaar. De minimum leeftijd van een hond is 7 weken.
11. Kinderen onder de 16 jaar zijn alleen toegestaan onder begeleiding van een volwassene die toezicht houdt. Mocht u uw kind(eren) toch meenemen zónder extra begeleiding dan is dat voor uw eigen risico! U dient altijd de aanwijzingen van uw instructeur of leiding op te volgen.
12. De hond dient te allen tijde aangelijnd te zijn en mag alleen los indien de instructeur daarvoor toestemming geeft.
13. De geleider/eigenaar van de hond blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de eigen hond, ook als de instructeur de hond overneemt van de geleider. Zorg dus altijd voor een goede WA-verzekering.
14. Indien een hond een zodanig gevaar betekent voor de eigen baas, instructeur of overige cursisten, dan kan deze hond niet deelnemen in een groep. Voor deze hond zal een passende oplossing worden gezocht.
15. De geleider/eigenaar is te allen tijde aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Hondenservice Francien of derden, veroorzaakt door de hond(en) van deze geleider/eigenaar. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op geleider/eigenaar verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de betreffende betrokken honden gedeeld.
16. Mobiele telefoons tijdens de lessen uitschakelen of op trillen zetten. Wanneer u de telefoon, in een noodgeval, toch wilt beantwoorden dan verzoeken wij u om tijdelijk het terrein te verlaten.  Ook mag er tijdens de les niet gerookt en/of gegeten worden. Vóór en tijdens de les mag geen alcohol gedronken worden. U wordt verzocht om sigarettenpeuken, papier en/of afval in de daarvoor bestemde bak te deponeren.
17. Er kunnen foto- en/of filmopnames gemaakt worden voor interne evaluatie en/of de website/Facebook. Wanneer u niet gefotografeerd/gefilmd wil worden dient u dat aan te geven.
18. Parkeren is uitsluitend toegestaan op de daarvoor bestemde plaatsen.
19. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet ter beschikking gesteld aan derden. Na beëindiging van de overeenkomst zullen uw gegevens 1 jaar bewaard worden voor eventuele andere/verdere activiteiten waaraan deelgenomen kan worden. Hierover wordt u dan per mail geïnformeerd. Wanneer u geen verdere mails van ons wilt  ontvangen kunt u dat bij de beëindiging aangeven, de gegevens worden dan meteen uit onze bestanden verwijderd.
20. Indien u besluit u om te stoppen met de cursus  zouden wij het zeer op prijs stellen indien u ons de reden vermeldt. Bij tussentijds stoppen met de cursus is teruggave van het cursusgeld niet mogelijk.
21. De kosten van de cursus dient u vóór aanvang van de cursus te hebben betaald. Pas na ontvangst van het lesgeld is uw plek gegarandeerd. Mocht de cursus, onzerzijds, geen doorgang kunnen vinden dan wordt het door u betaalde cursusgeld teruggestort op uw rekening.
22. Bovenstaande artikelen laten uiteraard onverkort het feit dat Hondenservice Francien steeds gerechtigd is wijzigingen door te voeren of, indien zaken in deze reglementen niet zijn bepaald, te schikken.
23. Inschrijving voor een cursus verplicht u tot betaling.
24. Door het ondertekenen/invullen van het inschrijfformulier verklaart u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en huisregels.