Dit is een nieuwe pagina.

Algemene voorwaarden inzake verkoop van diensten opgesteld door Hondenservice Francien.

Artikel 1 – Definities
1. Opdrachtnemer: Hondenservice Francien, gevestigd te Velden, Rijksweg 134, 5914 AJ, handelend onder de naam Hondenservice Francien
1.2  Opdrachtgever: Klant die voor een of meerdere diensten van opdrachtnemer akkoord heeft gegeven waarvoor de klant de bestemde opdracht(en)- of inschrijfformulier(en) heeft ondertekend.
1.3  Opdracht(en)-of inschrijving(en): Door de opdrachtnemer te leveren diensten voor de hond(en) van opdrachtgever.
1.4  Opdracht(en)- inschrijfformulier(en): Overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de      opdrachtgever, waarbij de opdrachtnemer een dienst levert aan de hond van de opdrachtgever op een afgesproken dag(en) en tijdstip en tegen een door opdrachtnemer te betalen prijs.
1.5  Hond(en): Hond(en) van de opdrachtgever aan welke door de opdrachtnemer dienst(en) geleverd worden.

Artikel 2 - Algemeen
2.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, ook indien deze diensten niet nader zijn omschreven.
2.2  Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van Koophandel gevestigd te Venlo onder nummer: 58719970
2.3  Op alle overeenkomsten alsmede de algemene voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
2.4  Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer.
2.5  Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor om honden op grond van atypisch of probleemgevend gedrag te weigeren.
2.6 Behoudens de groepslessen worden alle andere diensten uitsluitend op afspraak ingepland. Voor afspraken kan telefonisch contact opgenomen worden of het  contactformulier ingevuld en verstuurd worden.

Artikel 3 - Gezondheid
3.1  De hond dient vrij te zijn van luizen, teken, vlooien en wormen.
3.2  De opdrachtgever dient de opdrachtnemer altijd op de hoogte te stellen van loopsheid of eventuele ziekten van de hond(en). Eventuele ziekte(n) en/of afwijkingen zoals kennelhoest, veel braken, ernstige diarree moeten vooraf door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer kenbaar zijn gemaakt.
3.3 Opdrachtnemer is gerechtigd diensten te weigeren indien het vermoeden bestaat dat de hond ziek is of wanneer de hond kreupel is. De afspraak zal in overleg opnieuw ingepland worden nadat de hond weer eventueel door een dierenarts gezien en gezond verklaard is.
3.4 Om het gevaar van een maagtorsie te voorkomen, en om te voorkomen dat de hond braakt en/of diarree krijgt tijdens of na een behandeling/sessie, vragen wij u om de hond minimaal 3 uur van te voren geen eten te geven.
3.5 Hondenservice Francien beoogt altijd een zo goed mogelijk resultaat. Echter staat Hondenservice niet garant voor eventuele niet van tevoren kenbaar gemaakte ziekte(n) en/of afwijkingen welke verergerd zijn (lijken) door de behandeling of sessie.
3.6 Hondenservice Francien is niet verantwoordelijk voor eventuele kosten die gemaakt worden bij een dierenarts vanwege een eventuele doorverwijzing/gezondheidsverklaring of behandeling. Deze kosten kunnen dan ook niet op Hondenservice Francien verhaald worden.

Artikel 4 - Rechten en plichten opdrachtgever
4.1 Opdrachtgever is verplicht de opdracht(en)- inschrijfformulier(en) volledig en geheel waarheidsgetrouw in te vullen.
4.1.2 Persoonsgegevens worden middels de opdracht/inschrijfformulier verzamelt.        Hiermee wordt bedoeld: naam, adres, telefoonnummer,  e-mail en gegevens over de desbetreffende hond.
4.1.3 Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in een intern klantenbestand en gebruikt voor het versturen van facturen, administratie, het eventueel uitwisselen van gegevens met dierenartsen. De gegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt en, wanneer nodig, uitsluitend tussen de dierenarts en de opdrachtnemer uitgewisseld.
4.1.3  De persoonsgegevens kunnen te allen tijde worden ingezien en worden gewijzigd door de cliënt.
4.1.4 Persoonlijke gegevens worden gedurende de behandeling bewaard in een intern klantenbestand tot 2 jaar na beëindiging van de overeenkomst opgeslagen. Hierna worden deze verwijderd.
4.2 Bij verhindering dient u de afspraak minimaal 24 uur van te voren te annuleren of te verzetten. Anders worden de volledige kosten van de desbetreffende afspraak in rekening gebracht.
4.3 Gemiste sessies kunnen alleen worden ingehaald mits deze minimaal 24 uur van tevoren zijn geannuleerd of verzet en alleen in overleg met Hondenservice Francien.
4.4 Opdrachtgever is volledig aansprakelijk jegens opdrachtnemer voor eventuele problemen en/of schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet (ver)melden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking tot de hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten.
4.5 De hond(en) moet opgenomen zijn in uw eigen W.A. verzekering. U blijft als eigenaar van uw hond te allen tijde aansprakelijk voor de door uw hond eventueel aangerichte schade.
4.6 Opdrachtgever wordt door Hondenservice Francien op de hoogte gehouden van eventuele aandachtspunten ten aanzien van de gezondheid van de hond na een geleverde dienst.

Artikel 5 - Rechten en plichten van Hondenservice Francien.
5.1 Hondenservice Francien zal uw hond altijd met de grootst mogelijke zorg en liefde behandelen.
5.2 Hondenservice Francien verklaart professioneel en integer te werk te gaan en in het bezit te zijn van de juiste kennis en diploma’s en deze ‘up to date’ te houden.
5.3 Opdrachtgever wordt door Hondenservice Francien geattendeerd op fysieke bijzonderheden en aandachtspunten van de hond, eventueel aangevuld met thuisoefeningen.
5.4 Hondenservice Francien heeft te allen tijde het recht om afspraken af te zeggen/ te staken wanneer zij haar taken niet of nauwelijks kan uitvoeren, bij ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, autopech e.d. en in geval zich calamiteiten voordoen.
5.5 Hondenservice Francien dient haar behandel- en werkruimte regelmatig te inspecteren, te reinigen en te desinfecteren.
5.6 Hondenservice Francien heeft te allen tijde het recht tot opzegging van een overeenkomst.
5.7 Hondenservice Francien is een aantal weken per jaar gesloten vanwege eigen vakantie of door het volgen van (bij) scholingen. Deze data worden ruim van te voren bekend gemaakt.
5.8. Opdrachtgever is verplicht de opdracht(en)- inschrijfformulier(en) volledig en geheel waarheidsgetrouw in te vullen.

Artikel 6 – Aansprakelijkheidstelling
6.1 Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Hondenservice Francien of derden, veroorzaakt door de hond(en) van opdrachtgever.
6.2 Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de betreffende betrokken honden gedeeld.
6.3 Indien aansprakelijkheid van Hondenservice Francien voor schade van opdrachtgever al moet worden aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de direct ontstane schade tot nader onderzoek.
6.4 Hondenservice Francien is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het in gebreke blijven bij doorgang van een afspraak ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, autopech en in geval zich calamiteiten hebben voorgedaan  waardoor Hondenservice Francien aantoonbaar niet in staat was de opdracht uit te voeren.
6.5 Eventueel gemaakte of te maken kosten als gevolg van, bij Hondenservice Francien opgelopen of met een oorsprong welke is terug te leiden op het moment van de afspraak, ziektes, verwondingen, aandoeningen of overlijden zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.
6.6 Hondenservice Francien kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ziektes, infectie, letsel en/of aandoeningen welke uw hond tijdens een afspraak/dienst zou kunnen oplopen.
6.7 De eigenaar van de hond(en) moet een WA verzekering hebben afgesloten waarbij de hond(en) van de eigenaar volwaardig meeverzekerd zijn. Indien Hondenservice Francien aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die de klant lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde verplichtingen (uitgezonderd gevallen van overmacht) blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot het totaal van het overeengekomen bedrag van de overeenkomst.

Artikel 7 - Schade en verzekeringen
7.1 Eigenaar van de hond(en) is volgens de Nederlandse wet aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade die zijn/ haar hond(en) toebrengt/toebrengen aan anderen of aan eigendommen (waaronder andere honden) van anderen.

Artikel 8 – Klantenkaarten
8.1 Opdrachtnemer werkt met een systeem van klantenkaarten. De klantenkaarten verplichten de opdrachtnemer tot het zo vaak behandelen van de betreffende hond tot een van tevoren afgesproken aantal behandelingen welke vermeldt staan op de kaart. Elke afspraak wordt na behandeling afgetekend. Op gekochte klantenkaarten vindt, om wat voor reden dan ook, geen restitutie plaats.
8.2 Restitutie van het behandelgeld bij tussentijdse beëindiging van een klantenkaart is ook niet mogelijk. Tenzij anders is afgesproken met de opdrachtnemer en dit schriftelijk is vast gesteld.

Artikel 9 – Prijzen en betalingen
9.1 Alle prijzen zijn inclusief 21% B.T.W.
9.2 Betalingen dienen binnen de op de factuur vermeldde termijn per bank (met de vermelding van het factuurnummer) te worden voldaan. Pinnen is niet mogelijk.
9.3 Opdrachtgever ontvangt indien gewenst een bewijs van betaling (factuur) van de
opdrachtnemer.
9.4 Mocht de betaling niet binnen de op de factuur vermeldde termijn voldaan zijn zal Hondenservice Francien een herinnering sturen met een nadere redelijke termijn van betaling van 10 dagen. Is ook binnen deze nadere termijn niet betaald, dan is de opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is Hondenservice gerechtigd om een verhoging van 10% in te stellen. Hondenservice Francien is gerechtigd om ook de overeenkomst per direct te beëindigen.

Artikel 10 - Geschillen en toepasselijk recht
10.1 In gevallen van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied de opdrachtnemer is gevestigd. Dit, tenzij opdrachtgever binnen een maand nadat opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft medegedeeld het geschil te zullen voorleggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
10.2 Op alle opdrachtovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
10.3 Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.
Hondenservice Francien ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Venlo onder nummer: 58719970